สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอรับอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (อบรมผู้ดำเนินการคัดกรอง)
ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

     
ประมวลภาพ :