ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี
ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรม Best Western Plus Grand Howard
ถนนเจริญราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
 

     
ประมวลภาพ :