อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุม 58-109 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ :