นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จัดกิจกรรมนันทนาการ แก่เด็กกลุ่มพิเศษโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
วันที่ 5 กันยายน 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ :