สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
การอบรม 'เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กกลุ่มพิเศษ'
( บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก )
ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2557
ณ โรงแรมวีแอล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ : วัน เสาร์ ที่ 27 กันยายน 2557
 

 
- ลงทะเบียนก่อนเข้างาน
 
       
       
- นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 - ประธานกล่าวเปิดงาน -
 
       
- ว่าที่ พ.ต. ดร. สันทัด สัตยายุทย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา วิทยากรบรรยาย เรื่อง
“สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ”
 
       
       
- อาจารย์ดวงมน วงศ์จันทร์แดง โรงพยาบาลหาดใหญ่ วิทยากรบรรยาย เรื่อง
“แนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มพิเศษทางการสื่อสาร พฤติกรรม อารมณ์”
 
   
       
- ฝึกอาชีพ ทำขนมโดนัทจิ๋ว พร้อมจำหน่ายโดย นักเรียนพิเศษชั้นเรียนเด็กโตโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
 
       
- ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยากรบรรยาย เรื่อง
“การดูแลเด็กพิเศษระดับปฐมวัยในโรงเรียน”
 
       
   
       
- อาจารย์ระนอง สุวรรณทอง คณะครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ และผู้ชำนาญการทางการศึกษาพิเศษ วิทยากรบรรยายและสรุปถกปัญหา เรื่อง “สรุปประเมินพัฒนาการเด็กกรณีศึกษา เป็นรายบุคคล ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP”
 
       
       
       
- บรรยากาศภายในงาน
 
 

     
ประมวลภาพ : วัน อาทิตย์ ที่ 28 กันยายน 2557
 

 
- ลงทะเบียนก่อนเข้างาน
 
 
       
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำเป็น สังข์มุสิกานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยากรบรรยาย เรื่อง
“สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ”
 
       
       
       
- รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จิ๋วพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยากรบรรยาย เรื่อง
“ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้”
 
       
       
       
- ฝึกอาชีพ ทำขนมโดนัทจิ๋ว พร้อมจำหน่ายและจำหน่ายผ้าพันคอ โดย นักเรียนพิเศษชั้นเรียนเด็กโตโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
 
       
   
 
- คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ นำเสนอผลงานการจัดการเรียนร่วม แก่ตัวแทนจาก สช.
 
       
     
       
- อาจารย์จงสุข คงเสน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะวิทยากรฝ่ายเทคโนโลยีโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วิทยากรบรรยาย เรื่อง
“การประเมินโดยใช้ระบบฐานข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง”
 
       
       
- อาจารย์ปริยาพร ญาณะชัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วิทยากรบรรยาย
เรื่อง “การจัดการศึกษาพิเศษ”
 
       
 
       
- บรรยากาศภายในงาน