สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนนักเรียนพิการ
ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรม หรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ : วันที่ 24 ตุลาคม 2557
 
       
       
       
       
ประมวลภาพ : วันที่ 25 ตุลาคม 2557
 
       
       
       
       
ประมวลภาพ : วันที่ 26 ตุลาคม 2557