::: โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ :::
    การประชุมสรุปผลการดำเนินการพัฒนาระบบคัดกรองนักเรียน 23 ต.ค. 2561
   
    การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการสร้างงานและอาชีพ 23 ต.ค. 2561
   
    โครงการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปี 2561 3 พ.ค. 2561
   
    แนวทางการสร้างงานและอาชีพ นักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 25 เม.ย. 2561
   
    การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่ 14 มี.ค. 2561
   
    คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับรางวัลในวันครู 27 ม.ค. 2560
   
    อบรม เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาทักษะภาษาในเด็กปฐมวัย 21 ม.ค. 2560
   
    อบรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การบูรณาการสะเต็มศึกษา 25 ธ.ค. 2559
   
    แสดงผลงาน ณ กศน.หาดใหญ่ วัดคลองแปล 7 ธ.ค. 2559
   
    อบรมการจัดการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน รพ.หาดใหญ่ 2 ธ.ค. 2559
   
    อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 20 ก.ค. 2559
   
    คณะครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์รับโล่ ครูไทยในฝัน 24 ก.พ. 2559
   
    นางนุชรี เสตุวรกาญจน์ ขึ้นรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 18 ม.ค. 2559
   
    ประกาศปิดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 16 ก.ค. 2558
   
    คณะครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์รับโล่ ครูเกียรติยศ 13 มิ.ย. 2558
   
    ทัศนศึกษา Songkhla Aquarium 30 ม.ค. 2558
   
    สมศ.จะเข้าประเมินโรงเรียน ในวันที่ 19-21 มกราคม 2558 15 ม.ค. 2558
   
    กิจกรรมพัฒนาจิตนักเรียน 5 ม.ค. 2558
   
    พิธีรดน้ำดำหัว โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ 12 เม.ย. 2556
   
    พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ปีการศึกษา 2555 20 มิ.ย. 2555
   
    เปิดภาคเรียน 1/2555 14 พ.ค. 2555
   
    อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 9 เม.ย. 2555
   
    กิจกรรมค่ายนกน้อยสีฟ้า ประจำปีการศึกษา 2555 9 เม.ย. 2555
   
    โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ การจัดประสบการณ์พัฒนาคุณภาพเรียนรู้ของครู ระดับการศึกษาปฐมวัย 18 ส.ค. 2554
   
    โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์เปิดเรียนหลังน้ำท่วม วันพุธ ที่ 10 พ.ย. 2553 8 พ.ย. 2553
   
    นัดประชุมสรุปผลการเรียนเป็นรายบุคคล ประภาคเรียนที่ 1/2553 ในวันที่ 6 พ.ย. 2553 22 ต.ค. 2553