รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

 
     
 
การพัฒนาสมาธิในการเรียนรู้ของเด็กสมาธิสั้น ระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์
โดย นางสาวสิริวรรณ นาคศรี
 
เผยแพร่เมื่อ : 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
 
 
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมความสามารถในการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนออทิสติกที่มีความบกพร่องด้านการเขียนสะกดคำ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
โดย นายกิติพันธ์ ใจฐิติวิทย์
 
เผยแพร่เมื่อ : 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
 
 
การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในวิชาคอมพิวเตอร์
โดย นายนิโรจน์ ทองรักจันทร์
 
เผยแพร่เมื่อ : 30 มีนาคม พ.ศ. 2564